SO MW
2017-03-31 13:45
Na wieczną wachtę odszedł
kmdr ppor. dypl. w st. spocz. mgr inż. Andrzej Jan Suplicki

W nocy, z 19 na 20 marca b.r., w szpitalu w Poznaniu, zmarł po krótkiej i ciężkiej chorobie nasz Kolega, członek Koła nr 9 SOMW RP w Świnoujściu, kmdr ppor. dypl. w st. spocz. mgr inż. Andrzej Suplicki, były oficer 2. Brygady Okrętów Desantowych, dowódca okrętu, dowódca dywizjonu i oficer sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Urodził się 24 czerwca 1957 roku w Bytomiu. Wkrótce wraz z rodziną przeniósł się do Konina gdzie ukończył szkołę podstawową i Technikum Mechaniczno-Elektryczne. W lipcu 1978 roku rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, po ukończeniu których w 1983 roku jako podporucznik marynarki otrzymał dyplom magistra inżyniera nawigatora.

Służbę zawodową rozpoczął w lutym 1984 r. na stanowisku dowódcy działu artylerii na ODS-891 (ORP „Oka") w 1. Dywizjonie Okrętów Desantowych 2. Brygady Okrętów Desantowych w Świnoujściu. Wkrótce, 19 czerwca wyznaczono go na zastępcę dowódcy tego okrętu a 16 sierpnia 1985 r. przeniesiony został do 2. Dywizjonu Okrętów Desantowych na okręt dowodzenia ODS-811 (ORP „Grunwald") na takie same stanowisko. Z dniem 20 września 1986 r. awansował na stopień porucznika marynarki. Od stycznia 1987 r. dowodził okrętem ODS-806 (ORP "Rąblów") a 16 sierpnia 1988 r. został dowódcą ORP „Grunwald". Pierwszego września 1988 r. ubył na studia II stopnia do Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie, awansując w ich trakcie we wrześniu 1989 r. na stopień kapitana marynarki.

Po powrocie do kraju w sierpniu 1991 r. objął stanowisko oficera wydziału operacyjnego sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Już 7 września został oficerem flagowym broni podwodnej w sztabie przeformowanej 2. Brygady Okrętów Transportowo-Minowych, a po następnej restrukturyzacji jednostki od 1 września 1992 r. objął funkcję starszego oficera operacyjnego 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych (z etatem komandora porucznika), awansując 27 lipca 1993 r. na stopień komandora podporucznika. W międzyczasie, w okresie 17.02.-15.07.1993 r., przebywał na kursie języka angielskiego w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od 1 stycznia 1995 r. był szefem sztabu 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych a do grudnia pełnił obowiązki dowódcy tej jednostki. Z dniem 26 lutego 1996 r. został przeniesiony do sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża na stanowisko starszego oficera wydziału operacyjnego a następnie na podstawie decyzji MON nr Pf 109 z dnia 15.07.1996 r. wskutek upływu terminu wypowiedzenia dokonanego przez żołnierza zaw. zwolniony 31 października do rezerwy.

Po zakończeniu służby wojskowej, na początku 1997 r. rozpoczął pracę na statkach obcych bander jako III, a potem II oficer. Na morzu pracował do 2001r., kiedy w następstwie choroby malarycznej musiał zakończyć pływanie. W tym samym roku założył w Świnoujściu firmę „Comservice", zajmującą się opracowywaniem i wdrażaniem programów komputerowych dla firm, szkół i przedszkoli. Wdrażał też nowe programy sprzedaży dla wspólnot mieszkaniowych, sklepów i lokali gastronomicznych osiągając znaczące sukcesy.

Od 2008 r. zamieszkał w Koninie, zakładając firmę „ASP Media Elektroniczne", następnie pracował w firmach „Global Computer System" i „HOST Sp. z o.o.". Na zlecenia prowadził również w Poznaniu zajęcia z zakresu wykorzystania funduszy na opracowanie programów informatycznych i programowania kompleksowego dla firm.

Uzyskiwał też sukcesy w działalności żeglarskiej, będąc członkiem Jacht Klubu MW „Kotwica" w Świnoujściu, następnie członkiem zarządu Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Co najmniej raz w roku planował i organizował długotrwałe rejsy żeglarskie po wodach europejskich dla grup żeglarskich z Konina, dowodząc jachtami. Posiadał stopień jachtowego sternika morskiego, a do ubiegania się o uzyskanie patentu kapitana jachtowego zabrakło mu 100 godzin pływania. Polski Związek Żeglarski wyróżnił go Medalem „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego". W służbie wojskowej był odznaczany Srebrnym i Brązowy Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju", Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

Od 2 marca 2006 r. był członkiem SOMW RP w Kole nr 9 w Świnoujściu, od momentu jego powstania. Zamieszkując już w Koninie często uczestniczył w spotkaniach koleżeńskich i brał udział w pracach Koła.

Pochowany został w dniu 24 marca na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Staromorzysławskiej w Koninie z pełną honorową asystą wojskową, którą zapewniła 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu. W pogrzebie uczestniczyły delegacje 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych na czele z jego dowódcą kmdr. por. Grzegorzem Okuljarem oraz Koła nr 9. SOMW RP z kol. Waldemarem Wierzykowskim, członkiem honorowym Stowarzyszenia. W zmarłym straciliśmy wspaniałego człowieka, dobrego kolegę, oficera, żeglarza i informatyka.

Cześć jego pamięci !Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.